Atsakomybės apribojimas

VAIRUOTOJŲ MOKYMO KURSAS (KETBILIETAI) (http://ketbilietai.teachable.com/) specializacija – vairavimo teorijos mokymas bei žinių pasitikrinimo vartotojams suteikimas. Tačiau už gautų žinių panaudojimą atsakingas pats paslaugos vartotojas.

KETBILIETAI pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. KETBILIETAI gali atlikti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu. KETBILIETAI nėra atsakinga už portale esančių nuorodų svetainių turinį.

KETBILIETAI negarantuoja, kad paslaugos funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti ar kad paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi paslauga, yra išimtinai jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai, jūs tai pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.


KETBILIETAI pasilieka teisę keisti organizuojamų žaidimų taisykles bet kada be išankstinio perspėjimo.

Taisyklės
Sveiki atvykę į DRIVINGED internetinę svetainę, kuri yra pasiekiama adresu www.ketbilietai.lt ir http://ketbilietai.teachable.com/ (toliau tekste bus vadinama bendrai „DRIVINGED“) . Siekdami užtikrinti Jūsų ir savo teisių ir teisėtų interesų apsaugą, o taip pat norėdami, kad Jūs jaustumėtės kiek įmanoma labiau užtikrintai ir saugiai naudodamiesi DRIVINGED internetine svetaine, prašome įdėmiai perskaityti žemiau išdėstytas naudojimosi taisykles (toliau – Taisyklės), kurios taip pat yra sutartis, sudaroma tarp Administratoriaus ir Jūsų. Primename, jog norėdami naudotis DRIVINGED internetine svetaine ar bet kokiomis šioje svetainėje teikiamomis paslaugomis Jūs privalote ne tik perskaityti žemiau išdėstytas Taisykles, bet ir sutikti su jų turiniu bei laikytis šių Taisyklių. Paspausdami mygtuką „Sutinku“ Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, supratote jų turinį, be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.
1.Įžanga.
1.1.Šios Taisyklės yra sutartis tarp Administratoriaus ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi DRIVINGED internetine svetaine (toliau – Svetainė). Klientas, užsiregistruodamas Svetainėje, bet kokiu būdu ir forma naudodamas Svetainėje prieinamas paslaugas, įskaitant automobilių vairavimo teorijos mokymąsi bei automobilių vairavimo žinių pasitikrinimą, Svetainėje skelbiamos informacijos skaitymą bei savo asmeninės ar kitokios informacijos pateikimą, atsiliepimų, rekomendacijų ir (ar) komentarų rašymą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau visos kartu – Paslaugos), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis.
1.2.Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Klientas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Klientui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis ir privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėje. Panaikinti registraciją Klientas gali prisijungęs savo Profilyje arba pranešdamas apie tai Administratoriui el.paštu [email protected].
2.Prisijungimo duomenys.
2.1.Klientas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Administratorius, atsako už bet kokios asmeninės ir prisijungimo informacijos bei kitų duomenų, įskaitant vartotojo vardą, slaptažodį, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, reikalingos Klientui prisijungti prie Svetainės ar bet kokiu kitu būdu naudojantis Paslaugomis (toliau – Prisijungimo duomenys), slaptumą.
2.2.Klientas įsipareigoja Administratoriui pateikti tik teisingus ir išsamius Prisijungimo duomenis.
2.3.Klientas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė Administratoriui registruodamasis Svetainėje, Prisijungimo duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Administratorius vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Kliento pateikti Prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. Administratorius jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Prisijungimo duomenis arba nedelsiant nepakeitė ir nepapildė Prisijungimo duomenų jiems pasikeitus.
2.4.Klientas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Kliento Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Kliento Prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Kliento Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Klientui.
2.5.Šalys susitaria, jog Administratorius turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Klientui panaikinti visą ar dalį Kliento Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Klientas bet kokiu būdu pateikia Administratoriui naudodamasis Svetaine, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Klientui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti Svetainę.
2.6.Registruodamasis Svetainėje ir pateikdamas Administratoriui savo duomenis ir (ar) informaciją, Klientas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Administratorius valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Kliento asmens duomenis ir naudotų juos šios sutarties vykdymo tikslams, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams bei Kliento mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti, o taip pat teiktų juos tretiesiems asmenims bet kuriems šiame 2.6 straipsnyje nurodytiems tikslams. Sudarydamas šią Sutartį Klientas besąlygiškai sutinka su Administratoriaus Privatumo politika.
2.7.Administratorius pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Svetainę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Klientas supranta ir sutinka, kad Administratorius niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.
2.8.Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Svetainės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti Svetainės veiklą.
3.Bendros nuostatos.
3.1.Klientui draudžiama naudotis Svetaine ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
3.2.Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis Klientas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų. Be kita ko, Klientas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų:
3.2.1. neteisėtiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;
3.2.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios ar kitokio panašaus pobūdžio informacijos platinimui;
3.2.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus ar teises į prekių ženklus;
3.2.4. reklaminių ar kitokių nepageidautinų pranešimų ar žinučių platinimui.
3.3.Klientas pripažįsta, kad yra pilnametis arba gavo savo tėvų, globėjų arba prižiūrėtojų leidimą naudotis Svetaine. Davęs leidimą naudotis Svetaine bet kuriam nepilnamečiui, atitinkamas asmuo ir (ar) Klientas pripažįsta, kad jis pats yra atsakingas už visų šios Sutarties sąlygų laikymąsi.
4.Mokamos paslaugos.
4.1.Kai kurios Svetainėje teikiamos Paslaugos yra teikiamos už užmokestį. Tokiomis Paslaugomis Klientas turi teisę naudotis tik prieš tai sumokėjęs Administratoriui pastarojo nustatyto dydžio užmokestį. Tai, kad konkreti Paslauga yra teikiama už užmokestį, užmokesčio dydis, jo apskaičiavimo tvarka ir apmokėjimo būdai yra nurodomi Svetainėje iki Klientui pradedant naudotis tokia Paslauga ir tokie nurodymai tampa nedaloma šių taisyklių dalimi.
4.2.Šalys susitaria ir Klientas sutinka, jog Administratorius savo nuožiūra turi teisę visas ar bet kurią dalį Paslaugų pradėti teikti už užmokestį arba pradėti teikti nemokamai.
4.3.Klientas pilnai atsakingas už tikslių duomenų ir pagal nurodytą tvarką, kuri yra aprašyta svetainės „Mokėjimai“ skiltyje, pateikimą, mokėjimo už paslaugas trumpąja žinute arba internetiniu bankiniu pavedimu, metu. Administratorius nėra atsakingas, jei Klientas per neatidumą ar kitomis aplinkybėmis nurodo neteisingus arba netikslius raktažodzius trumpojoje žinutėje, išsiunčia trumpąją žinutę netinkamu numeriu ar kaip nors kitaip neivykdo arba netiksliai įvykdo mokėjimo tvarkos nurodymus.
5.Teisė komentuoti.
5.1.Administratorius savo nuožiūra turi teisę suteikti Klientui galimybę komentuoti ir pareikšti savo nuomonę apie Paslaugas, jas rekomenduodamas kitiems asmenims arba rašydamas atsiliepimus Svetainėje.
5.2.Naudodamasis 5.1. straipsnyje nurodyta teise Klientas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Kliento pateikti Paslaugų apibūdinimai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar turinys atitiks šiuos reikalavimus:
5.2.1.bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;
5.2.2.nepažeis Administratoriaus ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;
5.2.3.nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;
5.2.4.nesukurs jokių teisinių pareigų Administratoriui.
5.3.Administratorius pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Kliento komentarus ir atsiliepimus jam apie tai nepranešęs.
5.4.Klientas supranta, kad jis pats, o ne Administratorius yra atsakingas už visą ir bet kokią informaciją bei turinį, kurią Klientas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis.
5.5.Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas informaciją ar turinį Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Administratoriui šias išimtines teises:
5.5.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Kliento pateiktą informaciją ir/ar kūrinius bet kokia forma ar kalba;
5.5.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateiktos informacijos ar kūrinių.
6.Intelektinė nuosavybė.
6.1.Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Administratoriaus sutikimo.
6.2.Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra Administratoriaus nuosavybė arba Administratorius juos teisėtai naudoja.
7.Administratoriaus atsakomybės ribojimas.
7.1.Klientas sutinka, kad Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
7.2.Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Administratoriaus pusės, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančius neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.
7.3.Administratorius negarantuoja, kad Paslaugos veiks nepertraukiamai ir be klaidų, kad Paslaugų sutrikimai bus nedelsiant ištaisyti ar kad Paslaugos ir Svetainėse prieinamas turinys bus apsaugotas nuo virusų, kitokios kenksmingos ar nepageidautinos programinės įrangos bei kitų kenksmingų dalykų.
7.4.Klientas supranta ir sutinka, kad Administratorius niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
7.5.Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Administratoriui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
7.6.Administratoriaus atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Klientas sumokėjo už paskutinę įsigytą iš Administratoriaus Paslaugą, o jeigu Klientas nesinaudojo mokamomis Paslaugomis – 10 Lt.
8.Taikytina teisė
8.1.Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.Informacijos siuntimas
9.1.Administratorius visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Klientui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Klientui siunčiama informacija laikoma gauta Kliento praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
9.2.Administratorius neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus dėl, kurių Klientas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Administratoriaus. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Klientui kopijos buvimas Administratoriaus serveryje, yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Klientui išsiuntimą.
9.3.Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Klientas siunčia Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.
10.Baigiamosios nuostatos.
10.1.Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Administratorius pakeis negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.
10.2.Šalys susitaria, jog Administratorius gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
10.3.Šalys susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėje Klientui prieinamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis.
10.4.Visi tarp Kliento ir Administratoriaus kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose, pagal Administratoriaus buveinės vietą.
10.5.Šios Taisyklės saugomos Subačiaus g. 12-8, Vilnius 01302.
Administratorius: UAB „DrivingEd“ (juridinio asmens kodas – 302653177, registruotas buveinės adresas – Subačiaus g. 12-8, Vilnius 01302).

Privatumo politika

1.ĮŽANGA IR SĄVOKOS
1.1.Administratorius, valdantis internetinę svetainę VAIRUOTOJŲ MOKYMO KURSAS (KETBILIETAI) pripažįsta, kad kiekvieno asmens privatumas yra svarbus. Toliau aptariami Administratorius taikomos privatumo politikos (toliau – Privatumo politika) klausimai, o ši Privatumo politika galioja Administratoriaus valdomai interneto svetainei KETBILIETAI, kuri pasiekiama simboliniu interneto adresu http://ketbilietai.teachable.com/ (toliau – Svetainė), Svetainėje siūlomiems produktams, paslaugoms bei asmenims besilankantiems tokiose Svetainėse.
1.2.Šios Privatumo politikos prasme paslaugos apima visus ir bet kokius asmens, apsilankiusio Svetainėje (toliau – Lankytojas), atliekamus veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant naudojimąsi galimybėmis atlikti vairavimo teorijos testą, užsiregistruoti vairavimo kursams, skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą (toliau – Paslaugos).
1.3.Privatumo politikoje naudojamos sąvokos atitinka Taisyklėse [http://www.ketbilietai.lt/Keliu-Eismo-Taisykles/Puslapis/Taisykles] apibrėžtas sąvokas ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai ir kitaip apibrėžiamos šioje Privatumo politikoje.
1.4.Naudodamasis Paslaugomis Lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šia Privatumo politika. Jei Lankytojas nesutinka su šia Privatumo politika, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir turėtų nedelsiant palikti Svetainę.
1.5.Lankytojas patvirtina ir pareiškia, kad suteikia Administratoriui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti, valdyti ir tvarkyti visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Lankytojas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Administratoriui lankydamasis Svetainėje ir (ar) naudodamasis Paslaugomis ar Administratorius pats surenka, šioje Privatumo politikoje ir Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
1.6.Sutikdamas su šia Privatumo politika Lankytojas taip pat patvirtina ir pareiškia, kad sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu. Nepaisant to, Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu nemokamai atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus jo nurodytais namų, įmonės buveinės, elektroninio pašto adresais, taip pat į mobilųjį telefoną. Apie atsisakymą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Lankytojas turi aiškiai ir suprantamai pranešti Administratoriui.

2.ADMINISTRATORIAUS RENKAMA INFORMACIJA
2.1.Naudojantis Svetainėmis, iš Lankytojo gali būti pareikalauta atlikti Registraciją tam, kad Lankytojas galėtų naudotis tam tikromis Paslaugomis.
2.2.Administratorius turi teisę savo nuožiūra rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti, valdyti ir tvarkyti visą Lankytojo pateiktą informaciją, kurią Lankytojas pateikia atlikdamas Registraciją, lankydamasis Svetainėje, o taip pat kitais būdais.
2.3.Informacija, kurią gauna Administratorius Lankytojui atliekant Registraciją ir (ar) prisijungus prie Svetainės, o taip pat lankantis Svetainėje gali būti sąlyginai suskirstyta į anoniminę informaciją ir asmens duomenis:
2.3.1.Anoniminė informacija. Administratorius gali rinkti tokią informaciją, kuri negali būti pritaikyta individualiam lankytojui. Administratorius gali rinkti visų lankytojų IP numerius ir naršyklių bei operacinių sistemų tipus, kitus susijusius duomenis.
2.3.1.1. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Administratorius renka anoniminę informaciją apie Lankytoją naudodamas „cookies" ir (ar) „web beacons“. „Cookie“ – tai tekstinis dokumentas, kuris yra automatiškai perduodamas iš Svetainės į Lankytojo kompiuterį. Lankytojas gali šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, panaudodamas savo kompiuteryje esančią interneto naršyklę, tačiau tokiu atveju dalis Paslaugų gali dalinai arba visiškai neveikti. „Web beacons“ veikia kartu su „cookies", todėl Lankytojas gali uždrausti „web beacons“ rinkti anoniminio pobūdžio Lankytojo informaciją, nustatydamas savo naršyklę kaip nepriimančią bet kokių, arba tik Svetainės „cookies".
2.3.1.2.Norėdamas pasiūlyti Lankytojui kuo geresnę Paslaugų kokybę, Administratorius gali naudoti „cookies" ir (ar) „web beacons“ tam, kad:
2.3.1.2.1.galėtų užtikrinti veiksmingesnį ir kokybiškesnį Svetainės veikimą;
2.3.1.2.2.bent dalinai apsaugotų Lankytoją nuo neteisėto jo Prisijungimo duomenų panaudojimo;
2.3.1.3.galėtų stebėti ir analizuoti Svetainės lankytojų skaičių ir srautą.
2.3.2.Asmens duomenys. Tai yra bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Administratorius asmens duomenis gali gauti:
2.3.2.1.Registracijos metu: kai Lankytojas registruojasi Svetainėje vienokioms ar kitokios paslaugoms gauti, Lankytojas savanoriškai pateikia šiuos duomenis: savo vardą, pavardę, savo gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gimimo datąį ir (ar) kitą informaciją, kurią pateikti reikalaujama Registracijos metu.
2.3.2.2.Lankytojui prisijungiant prie Svetainės ir lankantis jose, Administratorius gauna duomenis, apie Lankytojo prisijungimo, atsijungimo nuo Svetainės laiką, apie duomenų, kuriuos Lankytojas siunčia naudodamas Paslaugomis turinį ir pan.


3.ASMENS DUOMENŲ IR ANONIMINĖS INFORMACIJOS RINKIMO BEI TVARKYMO TIKSLAI
3.1.Administratorius turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudoti, valdyti ir tvarkyti visą sukauptą informaciją apie Lankytoją.
3.2.Administratorius renka, kaupia, sistemina, naudoja, valdo ir tvarko asmens duomenis tam, kad:
3.2.1.Lankytojui būtų įmanoma suteikti Paslaugas (pvz. kad Lankytojas galėtų užsiregistruoti vairavimo kursams, kad Lankytojas galėtų gauti visą naujausią informaciją apie vairavimo egzaminus ir t.t.);
3.2.2.būtų įmanoma užtikrinti bei administruoti Paslaugų teikimą;
3.2.3.Administratorius galėtų stebėti Paslaugų teikimo procesą, jį kontroliuoti, tobulinti;
3.2.4.Svetainėje galima būtų teikti pasiūlymus ir (ar) reklamuoti prekes, kurios Lankytojui yra aktualios;
3.2.5.Lankytojui pasiūlyti platesnį ir aktualesnį Paslaugų asortimentą;
3.2.6.galėtų su Lankytoju susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas Paslaugas Svetainėje, Taisyklių pažeidimus, taip pat perduoti informaciją asmenims, teikiantiems vairavimo kursų ar kitas paslaugas. Jei Lankytojas dalyvauja Svetainėje organizuojamuose konkursuose, Administratorius gali panaudoti Lankytojo informaciją tam, kad galėtų susisiekti su Lankytoju jam laimėjus;
3.2.7.juos galima būtų panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.3.Administratorius kaupia Lankytojo anoniminius duomenis ir dalinasi jais su trečiaisiais asmenimis (pvz. reklamos užsakovais). Tokiems asmenims Administratorius gali atskleisti informaciją apie lankytojų kiekį, lankytojų, kurie matė tam tikrą reklamą ir (ar) paspaudė atitinkamą nuorodą tam tikroje Svetainėje, skaičių ir pan. Administratorius taip pat gali pateikti visą demografinę statistiką tų lankytojų, kurie pastebėjo ir paspaudė atitinkamo reklamos užsakovo nuorodą. Šių proceso metu neatskleidžiami jokie Lankytojo asmens duomenys.
3.4.Administratorius gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, taip pat trumpąsias žinutes (sms) į Lankytojo mobiliojo ryšio telefoną su informacija apie prekes ir paslaugas, kurios, Administratorius nuomone, sudomintų Lankytoją. Administratorius gali derinti turimą informaciją su trečiųjų asmenų turima informacija apie Lankytoją tam, kad galėtų pateikti Lankytojui įdomius pasiūlymus, o taip pat naujas Paslaugas. Lankytojas turi teisę atsisakyti gauti tokią informaciją.
3.5.Lankytojo banko sąskaitos duomenys, kredito kortelės duomenys (kai tokie duomenys pateikiami Administratoriui), telefono numeris ir kiti duomenys gali būti naudojami renkant ir kaupiant informaciją susijusią su Lankytojo naudojimusi Paslaugomis.

4.ASMENYS GAUNANTYS INFORMACIJĄ
4.1.Registracijos metu Lankytojo pateikta informacija, o taip pat bet kokia kita informacija, kuri tampa prieinama Administratoriui Lankytojui naudojantis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, kaupia ir saugo tik Administratorius. Administratorius pasilieka teisę perduoti Administratorius nuožiūra pasirinktą informacija apie Lankytoją bet kokiems tretiesiems asmenims, tiek kiek tai neprieštarauja teisės aktams ir atitinka šią Privatumo politiką.
4.2.Administratorius atkreipia Lankytojo dėmesį į tai, jog Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Lankytojo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti „cookies" ir „web beacons“ savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie Lankytoją. Administratoriaus Privatumo politika ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. Administratorius nėra ir nebus laikomas atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Lankytoją, veiksmus.

5.LANKYTOJO INFORMACIJOS KEITIMAS
5.1.Lankytojas gali, o Taisyklėse nustatytais atvejais ir privalo, papildyti ir (ar) pakeisti savo Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus. Prisijungimo duomenys gali būti keičiami Svetainėje nurodyta tvarka ir būdais.

6.INFORMACIJOS APSAUGOS PRIEMONĖS
6.1.Administratorius naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų Prisijungimo duomenis. Prie Lankytojo Prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti Administratorius darbuotojai.
6.2.Administratorius primena, jog Lankytojas yra pats atsakingas už visų Prisijungimo duomenų slaptumą. Administratorius prašo Lankytojų būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo Prisijungimo duomenų ir kitos informacijos, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).
6.3.Administratorius įsipareigoja stengtis apsaugoti Lankytojo asmens duomenis, kuriuos tvarko Administratorius, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Administratorius įspėja, kad Administratorius negali garantuoti ir negarantuoja jokios Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmens duomenis, saugumo.

7.PRIEMONĖS KURIŲ GALI IMTIS LANKYTOJAS, SIEKDAMAS APSAUGOTI SAVO INFORMACIJĄ
7.1.Administratorius įspėja, kad Lankytojas turi būti atsargus ir neturėtų atskleisti savo asmeninės informacijos (tokios, kaip Lankytojo vardas, asmens kodas, elektroninio pašto adresas ir pan.) tretiesiems asmenims, naudodamasis Svetainėje teikiamomis Paslaugomis. Tokia informacija gali būti panaudota ir nukreipta prieš Lankytojo interesus, taip pat ir tokioms veikomis kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimas ir pan.

8.PROGRAMINĖ ĮRANGA IR JOS ĮDIEGIMAS
8.1.Administratorius gali padaryti prieinamą įdiegimui savo nuožiūra pasirinktą programinę įrangą, skirtą naudoti tam tikroms Svetainėje prieinamoms Paslaugoms. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Administratorius gali apriboti Lankytojo galimybes naudotis visomis Paslaugomis arba jų dalimi tais atvejais, kai nėra įdiegiama tam tikra programinė įranga. Tokios programinės įrangos naudojimo sąlygos yra aptariamos atskira sutartimi, kurios tekstas prieinamas Lankytojui įdiegiant tokią programinę įrangą.

9.ASMENS DUOMENŲ IR ANONIMINĖS INFORMACIJOS SAUGOJIMO VIETA
9.1.Lankytojas patvirtina, kad supranta ir sutinka su tuo, jog Lankytojo Prisijungimo duomenys, o taip pat bet kokia kitokia informacija susijusi su Lankytoju ir kurią renka Administratorius, gali būti saugoma tiek Lietuvos Respublikoje tiek ir bet kurioje kitoje šalyje. Naudodamasis Svetainėmis Lankytojas sutinka su aukščiau nurodytos informacijos perdavimu už Lankytojo šalies ribų.

10.ASMENS DUOMENŲ IR ANONIMINĖS INFORMACIJOS SAUGOJIMO TERMINAS
10.1.Lankytojo Asmens duomenys gali būti saugomi 1 metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie Svetainės naudojantis Prisijungimo duomenimis, išskyrus atvejus kai Lankytojo asmens duomenis dėl objektyvių priežasčių būtina saugoti ilgesnį laikotarpį (pvz. esant įsiskolinimui).
10.2.Anoniminė informacija gali būti saugoma Administratoriaus vienašaliu sprendimu nustatytą laikotarpį.

11.INFORMACIJA
11.1.Lankytojas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Lankytojo pateiktus ir išsaugotus asmeninius duomenis, juos keisti, blokuoti, ištrinti, taip pat pareikalauti nenaudoti jo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslams. Tam Lankytojas kreipiasi į Administratorių el. paštu [email protected].

12.PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJINIMAI
12.1.Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo politiką, o tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėje.

Administratorius: UAB „DrivingEd“ (juridinio asmens kodas – 302653177, registruotas buveinės adresas – Subačiaus g. 12-8, Vilnius 01302)

2016-06-19