1.1.2. Tarptautiniai ir Lietuvos Respublikos teisės aktai, susiję su kelių eismu ir transporto priemonių naudojimu.

I. Bendrieji teisės aktai


1. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213; 2008, Nr. 71-2719; 2009, Nr. 61-2405; 2010, Nr. 41-1942, Nr. 48-2308, Nr. 75-3791).

2. Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 3-293 (Žin., 2008, Nr. 91-3640; 2010, Nr. 99-5152).

3. Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3-493 (Žin., 2010, Nr. 99-5151).

4. Šeimos narių, siekiančių įgyti teisę vairuoti B1 ar B kategorijos transporto priemones, praktinio vairavimo mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3-495 (Žin., 2010, Nr. 99-5153).

5. Vairavimo mokymo aikštelių ploto ir jų pralaidumo bei mokymo elementų įrengimo reikalavimų aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 2B-264 (Žin., 2011, Nr. 84-4116).

6. Mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 2B-274 (Žin., 2011, Nr. 84-4118).

7. Techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550).

8. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 (Žin., 2008, Nr. 126-4826).

9. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 (Žin., 2008, Nr. 141-5606; Nr. 145-5854).

10. Mokomųjų transporto priemonių reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr.2B-293 (Žin., 2003, Nr. 88-4020).

11. Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 (Žin., 2008, Nr. 106-4061).

12. Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų ir metodų aprašas, patvirtintas valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2010 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-116 (Žin., 2011, Nr. 24-1199).

13. Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328 (Žin., 2008, Nr. 106-4060);

14. Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-973 (Žin., 2008, Nr. 121-4626);

15. Kelių eismo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 768 redakcija) (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530; 2010, Nr.121-6179).

16. Nuobaudos už kelių eismo taisyklių pažeidimus (Išrašas iš administracinio teisės pažeidimų kodekso, Žin., 2007, Nr. 138-5641).

17. Kelių eismo konvencija (Žin., 2002, Nr. 2-54).

18. Europos susitarimas, papildantis Kelių eismo konvenciją, pateiktą pasirašyti 1968 m. lapkričio 8 d. Vienoje (Žin., 2002, Nr. 2-55).

19. Kelio ženklų ir signalų konvencija (Žin., 2002, Nr. 2-56).

20. Europos susitarimas, papildantis Kelio ženklų ir signalų konvenciją, pateiktą pasirašyti 1968 m. lapkričio 8 d. Vienoje, priimtas 1971 m. gegužės 1 d. Ženevoje (Žin., 2002, Nr. 2-57).

21. Europos susitarimas dėl svarbiausių tarptautinių automagistralių (AGR) (Žin., 2002, Nr. 2-58).

22. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas (Žin., 2007, Nr. 61-2340, Nr. 63).

II. Specialieji profesionalių vairuotojų mokymo teisės aktai

23. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-79 (Žin., 2011, Nr. 17-818).

24. Kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos suteikimo ir periodinio mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr.A1-112 (Žin., 2007, Nr. 47-1823).

25. Maksimalūs leidžiami transporto priemonių matmenys, leidžiamos ašies (ašių) apkrovos, leidžiamos bendrosios masės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 (Žin., 2002, Nr. 23-870).

26. Krovinių, vežamų kelių transporto priemonėmis, išdėstymo ir tvirtinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3-56 (Žin., 2008, Nr. 24-876).

27. Darbo ir poilsio laiko ypatumai ekonominės veiklos srityse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 587 (Žin., 2003, Nr. 48-2120).

28. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2005, Nr. 53-1799; 2007, Nr. 110-4502).

29. Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97 (Žin., 2007, Nr. 37-1382; 2008, Nr. 17-594).

30. 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (Oficialus leidinys L, 2006, Nr. 102-1).

31. 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (Oficialus leidinys L, 1985, Nr. 370-8).

32. Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklės, Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės, Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais-taksi taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 130 (Žin., 1997, Nr. 34-859; 2006, Nr. 124-4721; 2011, Nr. 46-2190).

33. Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 497 (Žin., 1998, Nr. 115-3261; 2003, Nr. 92-4171).

34. Krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 300 (Žin., 1997, Nr. 76-1963).

APMOKESTINTI KELIAI

Kelių žemėlapis

Keliu zemelapisVilnius–Kaunas–Klaipėda 10–304,5 km


Vilnius–Panevėžys 12–132,7 km


Vilnius–Minskas 6,65–33,99 km


Vilnius–Varėna–Gardinas 15,51–134,46 km


Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 0–97,06 km


Kaunas–Zarasai–Daugpilis 5,96-185,4 km


Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas 2–42,21 km


Panevėžys–Aristava–Sitkūnai 7,5–87,86 km


Panevėžys–Šiauliai 5–75,7 km


Panevėžys–Pasvalys–Ryga 4,57–66,10 km


Šiauliai–Palanga 2,65-146,41 km


Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas 0–49,7km; 59,43–186,09 km


Klaipėda–Liepoja 11,3–24,77 km; 26–45,15 km


Vilnius–Utena 10,66–95,6 km


Vilnius–Lyda 10,66–49,28 km


Vilnius–Prienai–Marijampolė 15,55–135,48 km


Panevėžio aplinkkelis 0–22,28 km


Šiaulių aplinkkelis 0–17,08 km

VINJEČIŲ TARIFAI:

TRANSPORTO PRIEMONIŲ KATEGORIJOS:

Autobusai

M2


Transporto priemonė keleiviams vežti, turinti daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui, kurios bendroji masė ne didesnė kaip 5 t.

M3Transporto priemonė keleiviams vežti, turinti daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams (bet ne daugiau kaip 22 sėdimos vietos keliaiviams) ir 1 sėdimą vietą vairuotojui, kurios bendroji masė didesnė kaip 5 t

M3Transporto priemonė keleiviams vežti, turinti daugiau kaip 22 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui.
Krovininės transporto priemonės ir jų junginiai

"B" kategorija
N1Transporto priemonė kroviniams vežti, kurios bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t.

N2Transporto priemonė kroviniams vežti, kurios bendroji masė didesnė kaip 3,5 t, tačiau ne didesnė kaip 12 t.

N3Transporto priemonė kroviniams vežti, kurios bendroji masė nuo 12 iki 40 tonų.

N3Vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspkriekabe 40 pėdų konteinerius, pgamintus pgal ISO standartus, - iki 44 tonų bendrosios masės.

N1-N3Iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės transporto priemonių savininkai - ūkio veiklos subjektais.
Spec. kelių transporto priemonės


Skirtos specialioms darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti.

VINJEČIŲ PARDAVIMO VIETOS

VINJEČIŲ PAVYZDŽIAI

Vinjetės, atsižvelgiant į jų rūšį, kiekvienais metais yra skirtingos spalvos; ta pati spalva kartojasi kas 5 metai.

Tęsti toliau  
Komentarai

2 comments