4. 1. Važiavimas, pirmenybė, posūkiai, apsisukimas, saugus atstumas

Į ką reikia atkreipti dėmesį pradedant važiuoti, ką daryti išvažiuojant į pagrindinį kelią, kur apsisukti automobiliu draudžiama, kaip naudotis greitėjimo ir lėtėjimo juostomis bei apvažiuoti kliūtį ir t.t. Apie visa tai – šiame skyriuje:

Važiavimo keliais pagrindai

 • Lietuvoje privalote važiuoti dešine kelio puse.
 • Visuomet privalote važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto.
 • Prieš pradėdami važiuoti, persirikiuoti ar kitaip keisti kryptį, privalote įsitikinti, kad tai saugu ir duoti kelią kitoms transporto priemonėms.
 • Įvažiuodami arba išvažiuodami iš kelio privalote duoti kelią visoms jame važiuojančioms transporto priemonėms.
 • Važiuodamas atbulas privalo duoti kelią visiems kitiems eismo dalyviams.
 • Kai jūsų ir kitos transporto priemonės trajektorijos kertasi ir tai nenumatyta taisyklėse, duoti kelią turi duoti tas, kuriam transporto priemonė artėja iš dešinės.
 • Mopedą, motociklą, triratį, taip pat keturratį privalu vairuoti abiem rankomis (išskyrus tuos atvejus, kai ranka rodomas signalas).
 • Jei dviejų krypčių kelias neatskirtas linija ir nėra jokių tai nustatančių ženklų, priešingo eismo juostas atskiria įsivaizduojama išilginė kelio vidurio linija.
 • Jei kelias sužymėtas juostomis, užvažiuoti ant brūkšnių tarp jų galima tik persirikiuojant.
 • Jeigu atsirado kliūtis ar iškilo grėsmė eismo saugumui, privalote sulėtinti greitį, net visiškai sustabdyti transporto priemonę arba apvažiuoti kliūtį nesukeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams.

Vairuotojui draudžiama:

 • Viršyti transporto priemonės gamintojo nurodytą maksimalų greitį;
 • viršyti greitį, kuris nurodytas transporto priemonės greičio ribojimo skiriamajame ženkle;
 • važiuoti be reikalo pernelyg lėtai, trukdant normalų kitų transporto priemonių eismą;
 • staigiai stabdyti, jeigu tai nebūtina eismo saugumui.

Kaip sukti ir apsisukti?

 • Sukdamas į kairę, privalote praleisti iš priekio atvažiuojančias transporto priemones.
 • Prieš sukdami į dešinę, į kairę arba apsisukdami (išskyrus posūkį į sankryžą, kurioje eismas vyksta ratu) privalote iš anksto pasitraukti prie pat važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto. Kelio ženklai ir (arba) horizontalusis ženklinimas gali šį reikalavimą pakeisti.
 • Kai dėl gabaritų (pvz., važiuojant su ilga priekaba) negalite pasukti (apsisukti) iš kraštinės eismo juostos, leidžiama sukti ir iš kitos juostos, jei tai nesutrukdys kitiems eismo dalyviams.

Šioje situacijoje abi transporto priemonės apsisuka teisingai. Nes automobilis apsisuka iš kraštinės kairės juostos, o kadangi autobusas dėl gabaritų negali apsisukti iš kairės, apsisuka iš pirmosios juostosKas turi pirmenybę persirikiuojant?

 • Jei persirikiuojate į kitą eismo juostą, turite praleisti joje važiuojančius automobilius.
 • Jei persirikiuojate į dešinę eismo juostą, o joje esantis automobilis taip pat persirikiuoja, turite jį praleisti.
 • Jei persirikiuojate į kairę eismo juostą, o joje esantis automobilis taip pat persirikiuoja, pirmenybę turite jūs.

Ką daryti, jei vienoje iš kelio juostų yra kliūtis ir dėl to susidarė spūstis?

Kiekvienas laisvos juostos vairuotojas turi praleisti į savo juostą po vieną automobilį iš užblokuotos eismo juostos.

Šioje situacijoje pirmas turi važiuoti raudonas, tada – žydras, tuomet – geltonas, galiausiai – žalias. Kiekvienas laisvoje juostoje stovintis automobilis turi praleisti po vieną iš kitos juostos

Kurios juostos laikytis važiuojant?

 • Važiuojant automobiliu visuomet reikėtų laikytis pirmosios, kraštinės dešinės eismo juostos, jei ji laisva.
 • Jei sukate į kairę arba apsisukate, reikia persirikiuoti į kraštinę kairę eismo juostą.

Kaip reikia sukti, kad nesukeltumėte avarinės situacijos?

 • Taip, kad įvažiuodami į kelią (pavyzdžiui, kairėje), neatsidurtumėte jo priešpriešinio eismo juostoje.
 • Jei leidžiama sukti keliomis eismo juostomis, sukti reikia taip, kad netrukdytumėte sukantiems gretima eismo juosta.

Kaip reikia apvažiuoti lėčiau važiuojantį automobilį?

 • Iš kairės.
 • Draudžiama apvažiuoti automobilį iš dešinės važiuojant kelkraščiu, lėtėjimo ar greitėjimo juosta. Nebent automobilis, kurį apvažiuojate, suka į kairę arba apsisuka ir eismo juostos pločio pakanka.

Šiuo atveju leidžiama taip apvažiuoti tik tada, jei mikroautobusas suka į kairę

Ką daryti, jei prasilenkti su priešpriešais važiuojančiu automobiliu sunku?

 • Kelią privalo duoti tas, kurio pusėje yra kliūtis (pvz., stovintis automobilis).
 • Nuokalnėse (pažymėtos ženklais) kelią privalo duoti žemyn važiuojantis automobilis.

Jei vairuojate mopedą ar lengvąjį keturratį

 • privalote važiuoti tik pirmąja nuo važiuojamosios dalies dešiniojo krašto eismo juosta, kuo arčiau jos dešiniojo krašto (išskyrus tuos atvejus, kai jums reikia sukti į kairę, apsisukti, aplenkti ar apvažiuoti kliūtį, važiuoti tiesiai, kai iš pirmosios eismo juostos leidžiama sukti tik į dešinę, sustoti (stovėti) vienpusio eismo kelyje).

Jei važiuojate žymiai lėčiau už leidžiamą greitį

 • pagal galimybes važiuokite kraštine dešine eismo juosta;
 • praleiskite kitas transporto priemones kuo labiau pasitraukdami į kelio dešinę;
 • iki priekyje važiuojančio automobilio palikite tiek vietos, kad ten tilptų jus aplenkęs automobilis.

Tai negalioja, jei pats ruošiatės sukti į kairę, lenkti arba esant labai judriam eismui.

Kurios pusės laikytis apsisukant?

Įsivaizduokite situaciją: norite apsisukti, tačiau tarpas apsisukimo vietoje pakankamai platus, kad tilptų du ar daugiau automobilių. Tad kurios pusės jums laikytis: artimesnės, ar tolimesnės? Šią situaciją puikiai iliustruoja šis paveikslėlis:

Apsisukimas 1

Tai priklauso nuo automobilio, kuriuo važiuojate, ir nuo apsisukimo pločio:

 • Jei tai lengvasis automobilis ir apsisukę važiuosite antra eismo juosta, laikykitės artimesnės pusės (iliustracijoje – geltona rodyklė).
 • Jei važiuojate dideliu automobiliu, pavyzdžiui, sunkvežimiu ir dėl jo gabaritų apsisukę galite įvažiuoti tik į pirmą juostą, laikykitės tolimesnės pusės (iliustracijoje – raudona rodyklė).
 • Skiriamosios juostos tarpe, kur yra galimas dvipusis eismas (dėl didesnio tarpo tarp priešingo eismo kelių), važiuojant reikia laikytis dešinės pusės. Taigi, šioje nuotraukoje automobiliai važiuoja ir prasilenkia teisingai:

Apsisukimas 2

Kokio atstumo laikytis iki automobilio priekyje?

 • Tokio, kad prireikus stabdyti, neatsitrenktumėte į jį.
 • Rekomenduojamas – ne mažesnis, nei nuvažiuojamas per dvi sekundes arba ne mažesnis kaip pusė spidometro rodmens, paversto metrais. Pavyzdžiui, važiuojant 70 km/val. greičiu, atstumas iki automobilio priekyje turėtų būti ne mažesnis 35 metrų.

Kada negalima keisti eismo juostų?

Tada, kai eismas labai intensyvus ir visos eismo juostos užimtos. Leidžiama persirikiuoti tik prireikus pasukti, apsisukti arba sustoti.

Kada privalote praleisti iš paskos važiuojančius automobilius?

Tada, kai važiuojate žymiai lėčiau už leidžiamą didžiausią greitį, o iš paskos važiuojantys automobiliai važiuoja žymiai greičiau.

Važiavimas greitėjimo ir lėtėjimo juostose:

 • Greitėjimo juosta skirta įsibėgėti ir įsilieti į greičiau važiuojančių automobilių srautą. Persirikiuodami į kelią kairę, privalote praleisti juo važiuojančius automobilius.
 • Lėtėjimo juosta skirta sumažinti greitį išvažiuojant iš kelio. Norėdami išvažiuoti iš kelio, privalote persirikiuoti į lėtėjimo juostą ir greitį lėtinti tik joje, kad nesulėtintumėte keliu važiuojančių automobilių.

Kur draudžiama apsisukti?

 • pėsčiųjų perėjose;
 • geležinkelių pervažose;
 • tuneliuose;
 • ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais;
 • ten, kur kelio matomumas mažesnis kaip 100 metrų (bet kuria kryptimi);
 • keliuose su skiriamąja juosta (galima tik tada, kai yra atitinkami ženklai ir žymėjimai).

Ką daryti artėjant prie vaikus vežančio automobilio su įjungta avarine signalizacija?

Sulėtinti greitį, o prireikus – ir sustoti, praleidžiant vaikus ir juos lydintį asmenį.

Kada reikia praleisti neįgaliuosius?

Turite visur (net ir ne pėsčiųjų perėjoje) praleisti neregį pėsčiąjį, signalizuojantį balta lazdele, arba neįgalųjį, važiuojantį per kelią neįgaliųjų vežimėliu.


Kelio ženklai:

117. Stati nuokalnė

118. Stati įkalnė

205. Priešpriešinio eismo pirmenybė (Įvažiuoti į siaurą kelio ruožą draudžiama, jeigu tai apsunkintų priešpriešinį eismą. Vairuotojas privalo duoti kelią siaurame ruože esančioms arba iš kito galo prie jo artėjančioms transporto priemonėms)

206. Pirmenybė priešpriešinio eismo atžvilgiu (Siauras kelio ruožas, kuriuo važiuodamas vairuotojas turi pirmenybę prieš artėjantį priešpriešinį transportą).


KET XIII. Važiavimo pradžia ir manevravimas (99-116 p.)


Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Tęsti toliau  
Komentarai

2 comments