11. 6. Kaip valdyti automobilį

Kaip paruošti automobilį važiavimui, kaip jį valdyti? Apie tai – šiame skyriuje.

Kaip susireguliuoti sėdynę

Atsisėskite į vairuotojo vietą ir visų pirmą susireguliuokite sėdynę. Tai galima padaryti ant sėdynės esančiomis svirtimis. Prabangesniuose automobiliuose sėdynė reguliuojama elektros mygtukų pagalba.

Atsitraukite sėdynę tiek, kad pasiektumėte pilnai paspausti pedalus. Bet ne per arti, kad keliai nebūtų per daug sulenkti. Rankos paėmus vairą turi būti šiek tiek sulenktos. Sėdynės nugarėlę atlenkite taip, kad sėdėti būtų patogu: kad nevirstumėte į priekį, bet ir negulėtumėte.

Kai kuriuose automobiliuose galite pakelti vairuotojo sėdynę, kad geriau matytumėte kelią važiuodami.

Dėmesio! Nereguliuokite sėdynės pozicijos važiuodami, nes taip galite sukelti eismo įvykį.

Susireguliuokite sėdynę taip, kad patogiai pasiektumėte pedalus bei vairą. Atlošą nustatykite taip, kad kūnas nebūtų per daug atsilošęs, bet ir nevirstų į priekį

Kaip susireguliuoti veidrodėlius

Veidrodėlius galite sureguliuoti reguliatoriais vairo kairėje (gali būti kitur) arba svirtele ant durelių (gali būti reguliuojama ne elektra).

Kairįjį veidrodėlį susireguliuokite taip, kad sėdėdami tiesiai, jo dešinėje beveik matytumėte truputį automobilio šono, o už automobilio esančio vaizdo horizontas būtų maždaug per vidurį veidrodėlio.

Taip pat susireguliuokite ir dešinįjį veidrodėlį. Tik automobilio šonas dabar turi matytis kairėje veidrodėlio pusėje.

Vidurinį salono veidrodėlį sureguliuokite taip, kad jame matytumėte kuo daugiau vaizdo per galinį automobilio stiklą, taip pat už jūsų važiuojančius automobilius.

Atminkite, kad prieš parkuodami automobilį, veidrodėlius galite sureguliuoti pagal situaciją (pavyzdžiui, nuleisti), kad geriau matytumėte kliūtis esančias žemai ir gabaritus.

Dėmesio!

 • Reguliuojant šoninius veidrodėlius, juos reikia maksimaliai pasukti į išorę tam, kad matytumėte vadinamoje aklojoje zonoje (automobilio šone, šiek tiek už vairuotojo matomumo zonos) važiuojančius automobilius.
 • Jei iš galo važiuojantis automobilis jus akina, perjunkite vidurinį salono veidrodėlį į užtamsintą padėtį. Tam reikia į save patraukti po veidrodėliu esančią svirtelę. Nepamirškite vėliau jos atstatyti į pradinę padėtį, kitaip toliau matysite užtamsintą vaizdą veidrodėlyje.
 • Nereguliuokite veidrodėlių vairavimo metu.

Veidrodėlį susireguliuokite taip, kad sėdėdami tiesiai matytumėte truputį automobilio šono, o gale esančio vaizdo horizontas būtų veidrodėlio viduryje

Kaip susireguliuoti vairą?

 1. Paspauskite specialų vairo kolonėlės fiksatorių ant vairo kolonėlės.
 2. Nustatykite norimą vairo padėtį. Pastumite vairą į viršų ar į apačią ir dešinę arba į kairę (jei yra galimybė), kad atsuktumėte tiesiai į save. Taip pat galite patraukti vairą į save arba jį atstumti, jei jis yra per arti ar per toli.
 3. Užfiksuokite vairo kolonėlės fiksatorių po vairu į pradinę padėtį.

Vairas gali būti reguliuojamas ir elektroniniu būdu svirtele ant vairo kolonėlės

Dėmesio! Nereguliuokite vairo važiuodami, nes taip galite sukelti eismo įvykį.


Paspaudę svirtelę ant vairo kolonėlės (A), galite pakelti vairą aukštyn arba nuleisti žemyn. Kai kurie automobiliai leidžia patraukti vairą į priekį arba atgal, taip pat kairėn arba dešinėn


Kaip pradėti važiuoti?

Jei važiuojate automobiliu su mechanine pavarų dėže:

 1. Atsisėskite į vairuotojo sėdynę.
 2. Prisisekite saugos diržą.
 3. Įdėkite automobilio raktą į užvedimo spynelę.
 4. Nuspauskite ir laikykite sankabos (kairįjį) ir stabdžių (vidurinį) pedalą
 5. Nuspauskite fiksavimo mygtuką ant stovėjimo stabdžio svirties, patraukite svirti į save, nuleiskite žemyn ir atleiskite mygtuką (arba paspauskite parkavimo mygtuką su P raide)
 6. Pasukite raktą pagal laikrodį iki pat galo ir laikykite, kol variklis užsives. Tada paleiskite raktą.
 7. Pavarų svirtį nustatykite į 1 padėtį.
 8. Laikydami vairą ir reguliuodami važiavimo kryptį, lėtai atleidinėkite sankabos pedalą tol, kol pajusite, kad automobilis pradėjo tolygiai judėti. Tada pilnai atleiskite sankabą ir spauskite greičio pedalą (dešinėje).

Dėmesio!

 • Sustabdyti automobilį galite kartu nuspaudę sankabos (kairįjį) ir stabdžių (vidurinį) pedalą.
 • Jei pradėdami judėti, sankabą atleisite per greitai, automobilis gali užgesti. Tuomet visą procesą reikės kartoti iš naujo.
 • Judėdami iš vietos benzininiu automobiliu, turite ne tik lėtai atleidinėti sankabos pedalą (kairįjį), bet ir po truputį spausti greičio pedalą (dešinįjį). Kitaip variklis gali užgesti.

Jei važiuojate automobiliu su automatine pavarų dėže:

 1. Atsisėskite į vairuotojo sėdynę.
 2. Prisisekite saugos diržą.
 3. Įdėkite automobilio raktą į užvedimo spynelę.
 4. Dešine koja nuspauskite ir laikykite stabdžių (kairįjį) pedalą
 5. Pasukite raktą pagal laikrodžio rodyklę iki pat galo ir laikykite, kol variklis užsives. Tada paleiskite raktą.
 6. Automatinės pavarų dėžės svirtį nustatykite į D poziciją.
 7. Laikydami vairą ir reguliuodami važiavimo kryptį, dešine koja atleiskite stabdžių (kairįjį) pedalą ir lėtai ta pačia koja spauskite greičio pedalą (dešinįjį). Taip didinsite automobilio greitį.

Kaip pasukti automobilį?

 1. Prieš pradedami posūkio manevrą, įjunkite posūkio signalą (tam reikia patraukti posūkių svirtelę į atitinkamą pusę).
 2. Atminkite, kas posūkio signalo rodymas nesuteikia pirmenybės, todėl sukite arba persirikiuokite tik tada, kai savo kelyje neturėsite kliūties.
 3. Baigę manevrą, išjunkite posūkio signalą (atliekant didesnį posūkį, jis išsijungia automatiškai).

Dėmesio!

 • Jei sukate į kitą kelią kairėje, neįvažiuokite į priešpriešinio eismo juostą (nepervažiuokite to kelio linijos skiriančios priešingas eismo juostas).
 • Jei apsisukate, maksimaliai susukite vairą į atitinkamą pusę ir turėkite omenyje, kad automobilio apsisukimo spindulio gali neužtekti pilnai atlikti manevrą. Tuomet reikės sustoti, pavažiuoti atgal (kai tai bus saugu) ir užbaigti manevrą.
 • Jei persirikiuojate, prieš atlikdami manevrą žvilgtelėkite per petį atgal (tą pusę, į kurią persirikiuojate). „Aklojoje zonoje" gali būti automobilis ar motociklas, kuris nematomas veidrodėliuose (prie automobilio šono, už vairuotojo nugaros).

Kaip sustabdyti automobilį?

Jei važiuojate automobiliu su mechanine pavarų dėže, automobilį sustabdysite kartu nuspaudę sankabos (kairįjį) ir stabdžių (vidurinį) pedalą. Jei reikia stabdyti staigiai, visa jėga spauskite stabdžių pedalą (tai galioja automobiliams su ABS sistema).

Jei važiuojate automobiliu su automatine pavarų dėže, automobilį sustabdysite dešine koja nuspaudę stabdžių (kairįjį) pedalą. Jei reikia stabdyti staigiai, stabdžių pedalą spauskite visa jėga (tai galioja automobiliams su ABS sistema).

Kaip perjungti pavarą (su mechanine pavarų dėže)?

Jei, pavyzdžiui, jums reikia perjungti pavarą iš pirmos į antrą, tuomet:

 1. Atleiskite greičio (dešinįjį) pedalą.
 2. Pilnai nuspauskite ir laikykite sankabos (kairįjį) pedalą.
 3. Pavarų svirtį perjunkite į 2 padėtį.
 4. Neskubėdami atleiskite sankabos (kairįjį) pedalą.
 5. Spauskite greičio (dešinįjį) pedalą.

Dėmesio! Jei važiuojate automobiliu ir perjungiate pavarą iš didesnės į mažesnę, turėkite omenyje, kad ratai ir variklis gali suktis nevienodu greičiu, todėl sankabos (kairįjį) pedalą atleiskite po truputį, kol apsukos susilygins (panašiai, kaip pajudant automobiliu iš vietos).

Kaip važiuoti atbulai?

Jei važiuojate automobiliu su mechanine pavarų dėže:

 1. Nuspauskite sankabos (kairįjį) ir stabdžių (vidurinį) pedalus, kol automobilis visiškai sustos.
 2. Pavarų svirtį perjunkite į atbulinės eigos padėtį. Kaip tai padaryti, paprastai būna nurodyta pavarų svirties. Tam gali tekti spustelėti svirtį žemyn (arba paspausti mygtuką šone) ir nustatyti svirtį į tam tikrą padėti (P raidė paveikslėlyje ant svirties).
 3. Laikydami vairą ir reguliuodami važiavimo kryptį, stebėkite vaizdą už automobilio (veidrodėliuose arba per petį atsisukę atgal) ir lėtai atleidinėkite sankabos pedalą tol, kol pajusite, kad automobilis pradėjo tolygiai judėti. Tada atleiskite sankabą ir spauskite greičio (dešinį) pedalą .

Jei važiuojate automobiliu su automatine pavarų dėže:

 1. Nuspauskite stabdžių (kairįjį) pedalą, kol automobilis pilnai sustos
 2. Automatinės pavarų dėžės svirtį nustatykite į R padėtį.
 3. Laikydami vairą ir reguliuodami važiavimo kryptį, stebėkite vaizdą už automobilio (veidrodėliuose arba per petį atsisukę atgal) ir lėtai spauskite greičio (dešinį) pedalą.

Dėmesio! Atbulai nevažiuokite greitai ir tai darykite tik įsitikinę, kad už automobilio nieko nėra. Jei abejojate – išlipkite iš automobilio ir pažiūrėkite. Juk važiuodami atbulai turite praleisti visus kitus eismo dalyvius, netgi jei jie pažeidžia taisykles.

Kaip įjungti šviesas?

 • Jei važiuojate dieną, nepamirškite žibintų perjungiklio (vairo kairėje arba svirtele ant vairo) perjungti į antrą poziciją (1 - gabaritiniai žibintai, 2 - trumposios šviesos, 3 – ilgosios šviesos). Kartu įsijungia ir galiniai raudonos spalvos gabaritiniai žibintai.
 • Jei važiuojate naktį, neapšviestame kelyje ir priekyje (ypač priešpriešinio eismo juostoje) nėra automobilių, galite įjungti ilgąsias šviesas (trečia šviesų perjungiklio pozicija).
 • Jei dėl stipraus lietaus, sniego, rūko ar kitos priežasties matomumas priekyje yra mažesnis nei 300 metrų, galite įjungti rūko žibintus. Tam skirtas specialus mygtukas, kuris aktyvus tik esant įjungtoms trumpoms arba ilgoms šviesoms. Paspaudus rūko žibintų mygtuką, įsijungia vienas raudonas rūko žibintas automobilio gale bei du – automobilio priekyje (jei jie įmontuoti).
 • Paspaudus avarinio signalo mygtuką su trikampio ženklu, įjungiami avarinės šviesos žibintai (visi posūkių žibintai pradeda mirksėti).
 • Kai paspaudžiate stabdžių pedalą, automatiškai įsijungia galiniai stabdžių žibintai (gabaritiniai raudonos spalvos žibintai pradeda šviesti maždaug dvigubai šviesiau, jei yra, papildomai įsijungia pailgas raudonas stabdžio žibintas per vidurį).
 • Kai pavarų svirtį nustatote į atbulinę eigą, automobilio gale automatiškai įsijungia vienas arba du baltos spalvos atbulinės eigos žibintai.

Kaip priparkuoti automobilį?

 1. Prieš parkuojant automobilį, įsitikinkite, ar pasirinktoje vietoje galima stovėti, ar už ją reikia mokėti. Jei statote automobilį šalikelėje, statykite kuo dešiniau kelkraštyje, bet neįvažiuokite į griovį.
 2. Jei vairuojate automobilį su mechanine pavarų dėže, pastačius automobilį parkavimo vietoje, nuspauskite ir laikykite sankabos (kairįjį) ir stabdžių (vidurinį) pedalus, nustatykite pavarų svirtį į pirmą pavarą įkalnėje (atbulinę pavarą nuokalnėje) ir patraukite į save stovėjimo stabdžio svirtį (galite prieš tai paspausti ant jos esantį mygtuką).
  Jei vairuojate automobilį su automatine pavarų dėže, dešine koja nuspauskite stabdžių (kairįjį) pedalą ir nustatykite pavarų dėžės svirtį į P padėtį.
 3. Pasukite užvedimo raktelį iki galo į kairę pusę ir išimkite jį iš spynelės.
 4. Uždarykite visus langus, stoglangį (jei toks yra), išlipkite iš automobilio, uždarykite ir užrakinkite visas duris. Pasirūpinkite, kad niekas, išskyrus jus, negalėtų automobiliu pasinaudoti.

Dėmesio! Jei automobilį statote priekiu į įkalnę, vairą susukite į kairę, o jei automobilį paliekate nuokalnėje, vairą susukite į dešinę. Tuomet jei automobilis pradės riedėti - ratai tiesiog atsirems į bortą.


Kaip įsipilti degalų (pilną baką)

Jei pilatės įprastoje (ne automatinėje) degalinėje (pvz., EMSI) :

 1. Atidarykite kuro bako dureles (tai galima padaryti patraukus specialią svirtelę po vairuotojo sėdynę su degalų bako ženklu, spustelėjus degalų bako angą arba atidarius ją užkišus pirštą už krašto).
 2. Atsukite kuro bako dangtelį (jei jis su spyna, iš pradžių jį atrakinkite automobilio raktu).
 3. Nuimkite nuo kuro kolonėlės pistoletą ir įdėkite į kuro bako angą. Dėmesio! Jei automobilis dyzelinis, dėkite dyzelino juodos spalvos pistoletą su D raide, jei benzininis – žalios spalvos, su užrašu A98 arba A95.
 4. Paspauskite pistoleto mygtuką (jis turi būti kuro bako angoje, o ne rankoje!) ir kita ranka užfiksuokite jo apačioje esantį fiksatorių (patraukę jį į save).
 5. Kai bakas pilnai užsipildys, pistoletas spragtels ir skaičiukai ant kolonėlės nebesikeis, atsargiai išimkite pistoletą iš automobilio ir pakabinkite ant kolonėles.
 6. Užsukite degalų bako dangtelį, uždarykite dureles.
 7. Nueikite į degalinę ir susimokėkite už degalus pasakę kolonėlės, kurioje pylėtės, numerį (pavyzdžiui, 2).

Dėmesio! Jokiu būdu neišvažiuokite nesusimokėję už degalus. Tai gali būti traktuojama kaip degalų vagystė ir atitinkamai baudžiama.

Jei pilatės automatinėje degalinėje (pvz., „Neste“):

 1. Atidarykite kuro bako dureles (tai galima padaryti patraukus specialią svirtelę po vairuotojo sėdynę su degalų bako ženklu, spustelėjus degalų bako angą arba atidarius ją užkišus pirštą už krašto).
 2. Atsukite kuro bako dangtelį (jei jis su spyna, iš pradžių jį atrakinkite automobilio raktu).
 3. Nuimkite nuo kolonėlės pistoletą ir įdėkite į kuro bako angą. Dėmesio! Jei automobilis su dyzeliniu varikliu, dėkite dyzelino juodos spalvos pistoletą su D raide, jei benzininis –žalios spalvos su užrašu A98 arba A95.
 4. Nueikite prie savitarnos aparato ir sumokėkite už degalus: įdėkite nuolaidų kortelę, grynuosius pinigus arba mokėjimo kortelę ir pasirinkite norimą pilti degalų sumą. (Dėmesio! Jei norite mokėti grynais pinigais ir aparatas negali duoti grąžos, įdėkite mažesnę sumą, nei tilps į jūsų baką). Galiausiai ekrane pasirkite tą kolonėlę, kurios pusėje stovi jūsų automobilis.
 5. Paspauskite pistoleto mygtuką (jis turi būti bako angoje!) ir kita ranka užfiksuokite jo apačioje esantį fiksatorių (patraukę jį į save).
 6. Kai bakas pilnai užsipildys, pistoletas spragtels ir skaičiukai ant kolonėlės nebesikeis, atsargiai išimkite pistoletą iš automobilio ir pakabinkite ant kolonėles.
 7. Užsukite degalų bako dangtelį, uždarykite dureles.
 8. Galite nueiti prie savitarnos aparato ir pasiimti kvitą. Tuomet bus užfiksuota užpilta suma.

Dėmesio! Jei mokėjote grynais, bakas pilnai užsipildė, bet degalų dar liko, skambinkite dispečerei ant savitarnos aparato nurodytu būdu ir reikalaukite gražinti nepanaudotus pinigus.

Patarimas! Kaip greitai sužinoti, kurioje pusėje yra automobilio kuro užpylimo anga? Pasirodo, daugelio automobilių prietaisų skydelyje, prie kuro ikonos yra maža rodyklėlė, nurodanti, kurioje pusėje yra bakas:
Automobilio statymas ir apsisukimas


Įlipimas ir išlipimas, važiavimas įkalne ir atbuline eigaTurite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Tęsti toliau