4. 7. Sustojimas ir stovėjimas

Jei nenorite gauti baudos, būtina žinoti ir laikytis automobilio sustojimo ir stovėjimo taisyklių. Tačiau visų pirma prisiminkime, ką būtent reiškia sustojimas ir ką stovėjimas:

Kuo skiriasi sustojimas nuo stovėjimo?

Sustojimas – automobilio sustabdymas ne ilgiau, nei reikia keleiviams išlipti ar kroviniui pakrauti/iškrauti.

Stovėjimas – automobilio sustabdymas ilgam laikui (parkavimas).

Sustoti ir stovėti leidžiama:

 • Dešinėje kelio pusėje, pakraštyje arba kelkraštyje (netrukdant pėstiesiems ir dviratininkams). Gyvenvietėse – ir kairėje kelio pusėje, vienpusio eismo keliuose ir keliuose, kurie turi dvi eismo juostas priešingomis kryptimis.
 • Ten, kur leidžia stovėti atitinkami kelio ženklai (P).
 • Tik viena eile (motociklus be priekabos, mopedus ir dviračius leidžiama statyti dviem eilėmis, jeigu tai nekliudo eismui).

Sustoti ir stovėti draudžiama:

 • Neapšviestuose keliuose naktį arba esant blogam matomumui (pvz. rūkui). Tada leidžiama automobilį statyti tik stovėjimo aikštelėse už kelio ribų.
 • Geležinkelio pervažose ir 50 m atstumu nuo jų.
 • Skiriamojoje, greitėjimo, lėtėjimo juostose.
 • Ant tiltų, viadukų, estakadų ir po jais, tuneliuose (nebent tai leidžia kelio ženklai).
 • Pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 m atstumu prieš jas. Keliuose, kuriuose yra po vieną kiekvienos krypties juostą – ir arčiau kaip 5 m atstumu už perėjos.
 • Ant vejos, šaligatvio (nebent tai leidžia kelio ženklai), sporto, vaikų žaidimo aikštelėse ir kitose automobiliams ir jų stovėjimui neskirtose vietose.
 • Ant pėsčiųjų, dviračių takų, dviračių juostos, arčiau kaip 5 m atstumu prieš kelio susikirtimą su pėsčiųjų ar dviračių taku. Keliuose, kuriuose yra po vieną kiekvienos krypties juostą – ir arčiau kaip 5 m atstumu už pėsčiųjų ar dviračių tako.
 • Sankryžose ir arčiau kaip 5 m atstumu nuo jos (nebent tai leidžia kelio ženklai.
 • Jei tai trukdo autobusų/troleibusų eismui – jų sustojimo aikštelėse ir arčiau kaip 15 m atstumu nuo jų. Kai aikštelės nėra – 15 m atstumu nuo kelio ženklo „stotelė“.
 • Kelio ženklo „Taksi stotelė“ galiojimo zonoje.
 • Ten, kur sustojęs automobilis kitiems užstotų šviesoforų signalus, kelio ženklus, trukdytų išvažiuoti/įvažiuoti į/iš stovėjimo aikštelės, stovėjimo vietos, garažo, kiemo, trukdytų įlipti į kitą automobilį ar kitaip kliudytų automobilių ir pėsčiųjų eismui.
 • Ne gyvenvietėse – vietose, kur bent viena kryptimi kelias matomas mažiau nei 100 metrų. Gyvenvietėse – vietose, kur bent viena kryptimi kelias matomas mažiau nei 50 metrų.
 • Įkalnėje, nuokalnėje arba vingyje, pažymėtuose atitinkamais kelio ženklais.
 • Ant brūkšniuotų plotų, žyminčių nukreipimo saleles.
 • Troleibusams/autobusams skirtoje eismo juostoje.
 • ten, kur tarp sustojusios transporto priemonės ir ištisinės horizontaliojo ženklinimo linijos (bortelio) mažesnis kaip 3 m atstumas;

Taip stovėti draudžiama, nes tarp automobilio ir ištisinės linijos yra mažiau nei 3 metrai

Kitos sustojimo ir stovėjimo taisyklės:

 • Jei kelio ženklai nenurodo kitaip, kelio kairėje arba dešinėje galima stovėti tik lygiagrečiai su kelio kraštu.
 • Palikti automobilį leidžiama tik įsitikinus, kad jis nepradės riedėti ir juo nepasinaudos kiti asmenys (užgesinti variklį, užrakinti, užtraukti rankinį, pageidautina uždaryti langus).
 • Jei automobilį paliekate stovėjimo trukmę ribojančio ženklo zonoje, turite matomoje vietoje palikti informaciją su atvykimo laiku.
 • Automobilį statykite tik stovėjimo vietos, paženklintos siaura ištisine horizontaliojo ženklinimo linija, ribose (jeigu tai įmanoma dėl transporto priemonės gabaritų).
 • Neatidarinėkite durelių, jei tai gali sutrukdyti kitiems eismo dalyviams.
 • Greta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtų transporto priemonių savo automobilį pastatykite taip, kad jis netrukdytų įlipti (išlipti) neįgaliesiems.

Jei priverstinai sustojote ten, kur sustoti ir stovėti draudžiama:

 • Privalote įjungti avarinę šviesos signalizaciją;
 • Jei ji neveikia – pastatyti avarinio sustojimo ženklą (gyvenvietėse – ne arčiau kaip 25 m, ne gyvenvietėse – 50 m atstumu prieš automobilį).

Dėmesio! Avarinė šviesos signalizacija ar pastatytas avarinio sustojimo ženklas neatleidžia nuo atsakomybės, jei sustojote nepriverstinai ten, kur sustoti/stovėti draudžiama.

Ar galima paprastiems automobiliams stovėti elektromobilių simboliu pažymėtose vietose?

Ne. Elektromobilių simboliu žymimos stovėjimo vietos, skirtos tik elektromobiliams ir kitoms elektros varikliais varomoms transporto priemonėms įkrauti (žr. KET punktą).

K + R stovėjimo vietos

Kiss and Ride ženklas

Ką reiškia stovėjimo vietos prie mokyklų, pažymėtos K+R raidėmis? Tokioje vietoje galima trumpam sustoti ir išleisti vaikus į mokymo įstaigą. Tiesa, kol kas tokie ženklai ir žymėjimai neapibrėžti Kelių eismo taisyklėse ar kituose įstatymuose, todėl už jų pažeidimą jūsų nubausti negali. Tačiau tokie ženklai dažnai naudojami kartu su įprastais stovėjimą draudžiančiais ženklais, už kurių pažeidimą jau yra baudžiama.

K+R raidėmis pažymėtose stovėjimo vietose leidžiama trumpam sustoti ir išleisti vaikus į mokymo įstaigą

Kelio ženklai:

332. Sustoti draudžiama (Draudžiama transporto priemonėms sustoti (stovėti) toje kelio pusėje, kurioje yra kelio ženklas, išskyrus sustojimą maršrutiniam transportui skirtose stotelėse. Negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms. Jeigu naudojamas kartu su 1.4 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos)

333. Stovėti draudžiama (Draudžiama transporto priemonėms stovėti toje kelio pusėje, kurioje yra ženklas. Negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms ir taksi su įjungtu taksometru. Jeigu naudojamas kartu su 1.9 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos)

334. Stovėti draudžiama nelyginėmis dienomis (Draudžiama transporto priemonėms stovėti nelyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra kelio ženklas. Kai kelio ženklai Nr. 334 ir 335 naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 21 valandos)

335. Stovėti draudžiama lyginėmis dienomis (Draudžiama transporto priemonėms stovėti lyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra toks kelio ženklas. Kai kelio ženklai Nr. 334 ir 335 naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 21 valandos)

336. Apribojimų pabaiga (Pažymi vietą, nuo kurios baigiasi kelio ženklų Nr. 319, 325, 327, 329, 331–335 galiojimo zona)

540. Zona, kurioje draudžiama stovėti (Nurodytu laiku, o jeigu laikas nenurodytas, – visą parą transporto priemonėms draudžiama stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo, išskyrus specialiai stovėti skirtas vietas, pažymėtas atitinkamais kelio ženklais ir (ar) horizontaliuoju ženklinimu)

543. Zonos, kurioje draudžiama stovėti, pabaiga (Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Zona, kurioje draudžiama stovėti“ reikalavimai)

528. Stovėjimo vieta (Transporto priemonių stovėjimo vieta)

529. Stovėjimo ribotą laiką vieta (Stovėjimo vieta, kurioje motorinėms transporto priemonėms leidžiama stovėti ne ilgiau, negu nurodyta, išskyrus skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtas transporto priemones. Šioje vietoje palikus savo automobilį už priekinio stiklo, reikia palikti informacinį lapelį su atvykimo laku.)

530. Stovėjimo nurodytu laiku vieta (Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik nurodytu laiku, išskyrus skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtas transporto priemones)

531. Rezervuota stovėjimo vieta (Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik su specialiais leidimais (leidimai tvirtinami už priekinio stiklo))

532. Stovėjimo vieta ir maršrutinis transportas (Stovėjimo vieta, prie kurios yra maršrutinio transporto stotelė. Palikus stovėti transporto priemonę, toliau galima važiuoti maršrutiniu transportu)

541. Stovėjimo zona (Transporto priemonėms galima stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo. Kai nurodytas laikas, kelio ženklas galioja tik tuo laiku)

544. Stovėjimo zonos pabaiga (Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Stovėjimo zona“ reikalavimai)

805. Galiojimo zona į priekį (Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų kelio ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo)

806. Galiojimo zona į priekį (Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų kelio ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo)

807. Galiojimo zona į priekį ir atgal (Nurodo kelio ženklų galiojimo zoną)

808. Galiojimo zonos pabaiga (Nurodo kelio ženklų galiojimo zonos pabaigą)

809. Galiojimo zona į dešinę (Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532 galiojimo zonos kryptį (į dešinę) ir ilgį)

810. Galiojimo zona į kairę (Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532 galiojimo zonos kryptį (į kairę) ir ilgį)

811. Galiojimo zona į abi puses (Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532 galiojimo zonos kryptį (į abi puses) ir ilgį)

812 .Galiojimo kryptis į dešinę (Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį)

813. Galiojimo kryptis į kairę (Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį)

814. Galiojimo kryptis į abi puses (Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį)

822. Ne darbo dienos (Nurodo, kad kelio ženklas galioja tik šeštadieniais, sekmadieniais, Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų švenčių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtomis ne darbo dienomis)

823. Darbo dienos (Nurodo, kad kelio ženklas galioja nuo pirmadienio iki penktadienio įskaitytinai, išskyrus Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas švenčių dienas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas ne darbo dienas)

824. Savaitės dienos (Nurodo savaitės dienas, kurias galioja kelio ženklas)

825. Savaitės diena (Nurodo savaitės dieną, kurią galioja kelio ženklas)

826. Galiojimo laikas (Nurodo, kad kelio ženklas galioja kasdien, nurodytomis valandomis)

827. Galiojimo laikas ne darbo dienomis (Nurodo laiką ne darbo dienomis, kada galioja kelio ženklas)

828. Galiojimo laikas darbo dienomis (Nurodo laiką darbo dienomis, kada galioja kelio ženklas)

829. Galiojimo laikas savaitės dienomis (Nurodo dienas ir laiką, kada galioja kelio ženklas)

830. Stovėjimo būdas (Visoms transporto priemonėms stovėti leidžiama tik važiuojamojoje dalyje išilgai šaligatvio)

831. Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas (Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams)

832. Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas (Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies)

833. Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas (Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams.)

834. Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas (Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams)

835. Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas (Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies)

836. Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas (Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams)

837. Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas (Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams)

838. Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas (Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies)

839. Stovėti išjungus variklį (Stovėjimo vietoje stovėti leidžiama tik išjungus variklį)

840. Mokamos paslaugos (Nurodo, kad už paslaugas reikia mokėti. Lentelė, pastatyta kartu su kelio ženklu „Kelio arba dviračių trasos numeris“, pažymi vietą, nuo kurios kelias mokamas. Jeigu lentelėje nurodytas galiojimo laikas, už paslaugas reikia mokėti nurodytu laiku)

840. Mokamos paslaugos (Nurodo, kad už paslaugas reikia mokėti. Lentelė, pastatyta kartu su kelio ženklu „Kelio arba dviračių trasos numeris“, pažymi vietą, nuo kurios kelias mokamas. Jeigu lentelėje nurodytas galiojimo laikas, už paslaugas reikia mokėti nurodytu laiku)

846. Neįgalieji (Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta tik Taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę turinčioms transporto priemonėms)

847. Išskyrus neįgaliuosius (Nurodo, kad kelio ženklai Nr. 322–324, 401–406 negalioja Taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turinčioms transporto priemonėms)

854. Elektromobiliai (urodo, kad stovėjimo vieta skirta elektromobiliams ir kitoms elektros varikliais varomoms transporto priemonėms įkrauti)

855. Išskyrus elektromobilius (Nurodo, kad kelio ženklai negalioja elektromobiliams)

Horizontalus kelių žymėjimas:

1.4. Geltona ištisinė linija žymi vietas, kur uždrausta sustoti (stovėti), gali būti naudojama eismo juostoms žymėti darbų vietoje. Šią liniją kirsti draudžiama. Jeigu geltona ištisinė linija naudojama su baltomis ženklinimo linijomis, žyminčiomis eismo juostas, reikia vadovautis geltona ištisine linija.

1.9. Geltona brūkšninė linija žymi vietas, kur draudžiama stovėti, gali būti naudojama eismo juostoms žymėti darbų vietoje. Šią liniją leidžiama kirsti iš abiejų pusių. Jeigu geltona brūkšninė linija naudojama su baltomis ženklinimo linijomis, žyminčiomis eismo juostas, reikia vadovautis geltona brūkšnine linija.

1.24. Neįgaliojo su vežimėliu simbolis žymi stovėjimo vietą, kurioje gali stovėti tik transporto priemonės, pažymėtos skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele.

1.27. Geltonos spalvos zigzagas žymi kelio vietą (pusę), kur per visą zigzago ilgį uždrausta stovėti.


KET XVII. Sustojimas ir stovėjimas (141-153 p.)


Turite klausimų? Prisijunkite ir rašykite komentaruose:

Tęsti toliau  
Komentarai

0 comments